Werkingsverslag 2014

Verslag over het werkingsjaar 2014

Sinds 1 januari 2014 is Sportwerk erkend door de Vlaamse Overheid. Via het decreet houdende “het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector” werden enkele opdrachten aan Sportwerk toegekend.

 

Als gevolg hiervan kent Sportwerk sinds april 2014 als organisatie een geheel nieuwe structuur. Binnen Sportwerk werden verschillende diensten onder leiding van een managementteam opgebouwd. Daarnaast werden de provinciale afdelingen omgevormd tot 3 regio’s. Ook een nieuw softwareprogramma op maat van Sportwerk is operationeel geworden in de loop van 2014. Het werkingsverslag 2014 zal als gevolg daarvan anders opgebouwd zijn dan de voorgaande jaren.

 

De realisaties en verantwoording met betrekking tot de decretale opdrachten worden in deel I beschreven.

 

In deel II worden alle acties, zoals beschreven in het jaaractieplan 2014, ingedeeld in de betreffende dienst van Sportwerk. Per actie wordt beschreven welke realisaties er bereikt werden.

 

De operationele doelstellingen en acties die per dienst worden beschreven, kaderen in de 4 grote strategische doelstellingen van Sportwerk:


- Strategische doelstelling 1 : afstemmen van vraag en aanbod betreffende tewerkstelling in de sport.
Inspelen op de blijvende nood aan sporttechnische en organisatorische begeleiding, alsook de uitbouw van het aanbod van ondersteunende sport gerelateerde functies.

- Strategische doelstelling 2 : blijvende bevorderen van de kwaliteit van de tewerkstelling in de  sport

Extra zorg voor kwaliteit zowel op het sportterrein als op administratief vlak:

·         een betere matching via de nieuwe software

·         een betere opvolging klanten en personeel

·         permanente bijscholing van het personeel


- Strategische doelstelling 3 : uitbouwen van een kenniscentrum en een infoloket rond tewerkstelling in de sport
Actieve kennisverzameling en - ontwikkeling over o.m. wetgeving en administratieve regelgeving, in functie van noden en behoeften bij professionalisering in de sport. Via een uitgebouwde loketfunctie instaan voor de nodige kennisverspreiding.

- Strategische doelstelling 4 : optimaliseren van de interne werking van Sportwerk vzw.
De structuur en de interne werking aanpassen aan de opdrachten omschreven in het nieuwe decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector en in functie van de invulling van de drie bovenstaande strategische doelstellingen.

 

In deel III wordt een samenvatting van de evaluatie van het jaaractieplan 2014 opgenomen. De gerealiseerde acties worden in het groen geplaatst, niet- gerealiseerde acties in het rood. Een eindscore van 66,8 % is de uitkomst van het werkingsjaar 2014 voor Sportwerk.

 


Download hier het volledige werkingsverslag 2014.