sportclub en sportorganisatie

Sportclub en Sportorganisatie

Ik heb een sportclub en ik wil een sportlesgever tewerkstellen. Hoe kan ik dit aanpakken?

 Er zijn 5 mogelijkheden om sportlesgevers in te schakelen binnen een organisatie:

  • Je kan zelf personeel inschakelen en zelf alle administratie en opvolging rond die tewerkstelling doen.
  • Je kan personeel tewerkstellen via een interim-kantoor.
  • Je kan kiezen voor samenwerking met lesgevers op zelfstandige basis in hoofdberoep.
  • Je kan kiezen voor samenwerking met lesgevers op zelfstandige basis in bijberoep.
  • Je kan personeel tewerkstellen via Sportwerk. Bij deze vorm van tewerkstelling neemt Sportwerk als werkgever van de sportlesgever alle administratie op zich en betaalt alle verzekeringen, patronale lasten, verplaatsingsvergoedingen, vakantiegeld…en natuurlijk het loon dat de lesgever ontvangt op basis van zijn of haar diploma. Jij als klant betaalt enkel een vast uurtarief aan Sportwerk.

Let op: dus NIET via vrijwilligersstatuut! Vrijwilligerswerk wordt dikwijls foutief als een vorm van tewerkstelling gezien. Bij vrijwilligerswerk ontvangt de lesgever geen loon maar enkel een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Wat houdt de "verhoogde tegemoetkoming woon-werkverkeer" voor mij in?

Op 1 februari 2016 hebben de Lijn en de NMBS hun tarieven aangepast. Voor de NMBS was de gemiddelde stijging 1,41%, de Lijn heeft zijn maandabonnementen met 21% verhoogd.
De woon-werkverplaatsing met het openbaar vervoer is volledig kosteloos voor de werknemer en wordt geregeld via de derdebetalersregeling.
Doordat de terugbetaling van het woon-werkverkeer met een privé gemotoriseerd voertuig gekoppeld is aan de tarieven van de NMBS zal deze ook lichtjes stijgen.
Volgens de cao van 5 december 2009 betreffende woon-werkverkeer van de socio-culturele sector betaalt de werkgever minimaal een bijdrage van 60% van de prijs van een maandtreinkaart van de NMBS voor de overeenstemende afstand als die minstens drie kilometer bedraagt.
Sportwerk maakt deel uit van deze sector als lid van het paritair comité van 329.01.
Indien je een sportbegeleider wilt inschakelen via Sportwerk, is Sportwerk de werkgever en dus verantwoordelijk voor de juiste tegemoetkoming.

Welke soorten verlof bestaan er en wat moet ik een werknemer wettelijk toestaan?

Elke werknemer in België* heeft recht op 4 weken vakantie(dit zijn voor de mensen tewerkgesteld in de 5 dagen werkweek 20 wettelijke vakantiedagen, voor de 6 dagen werkweek 24 dagen). Deze vakantiedagen worden verdiend tijdens het voorafgaande jaar. Voor een volledig gewerkt jaar als fulltime werknemer ontvangt de werknemer het maximum, voor een onvolledig jaar wordt het maximum aantal gedeeld door 12 en met het aantal gewerkte dagen vermenigvuldigd. Deeltijdsen hebben recht op een aantal vakantiedagen dat pro-rata wordt berekend.
Verder bestaan er nog verschillende vormen van verlof die je als werkgever verplicht moet toestaan. Zo hebben we het ziekteverlof of het verlof ten gevolge van werkonbekwaamheid door een (arbeids)ongeval, het omstandigheidsverlof, het zwangerschapsverlof, het ouderschapsverlof, het geboorteverlof,...
Niet alle vormen van verlof geven recht op een gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht bij het kenniscentrum van Sportwerk.

*ambtenaren hebben een eigen verlofregeling.

Al enkele jaren geeft onze sportpromotor (full time in dienst van de gemeente) een lessenreeks sport in onze gemeente. Sportwerk zorgt voor de tewerkstelling.
Nu kwamen er onlangs richtlijnen naar het personeel dat volgens het gemeentedecreet artikel 27 en artikel 110, het voor gemeentepersoneel verboden is om rechtstreeks of onrechtstreeks (vb echtgenoot) overeenkomsten te sluiten met of ten behoeve van de gemeente. Nu vroeg ik mij af of de contracten van Sportwerk voor gemeentepersoneel die extra uren doen buiten hun uurrooster in eigen gemeente, of dit ook verboden is, of onder deze wetgeving valt?

De artikels uit het gemeentedecreet waarvan sprake zijn geen recente artikelen, er is op dat vlak met andere woorden niets gewijzigd. De richtlijnen gebaseerd op deze artikelen zullen er dus waarschijnlijk gekomen zijn omdat er wat foute situaties ontstaan zijn. (het toekennen van een contract aan een lid van de gemeenteraad voor een dienst die die persoon in zelfstandig statuut aanbiedt, bvb.)

Art 110 spreekt over de waardigheid van het ambt en eventuele belangenconflicten. Dit zijn voorwaarden die in elk arbeidsreglement voorkomen, voor openbare ambten wordt zoiets geregeld in decreten of wetten. Ik neem aan dat er geen belangenconflict ontstaat als een sportpromotor sportlessen geeft. Die lessen geeft hij niet in de hoedanigheid van sportpromotor, maar wel als gediplomeerd lesgever van Sportwerk. Jullie huren zijn diensten bij ons. De waardigheid van het ambt komt ook niet in het gedrang, een sportles geven is geen activiteit die in strijd is met de wet of met de zeden. 
Art 27 gaat letterlijk over wat we met een zegswijze de “lange arm” noemen. Er mag niemand op voorspraak van een gemeenteraadslid aangeworven worden, zelfs niet voorgedragen worden indien dat gemeenteraadslid daar persoonlijke baat bij heeft. (In de meeste gevallen dus dichte familie, gezin, samenwoonst..)
De andere bepalingen in dat artikel gaan volledig over de neutraliteit van een gemeenteraadslid bij geschillen of in opdracht van vakorganisaties en het verbod om als vertrouwenspersoon aangesteld te worden. Een vertrouwenspersoon is een interne functie binnen het bedrijf en kan dus niets met onze werknemers te maken hebben.
Bij tewerkstelling via Sportwerk is het zo dat de persoon die de opdracht uitvoert volledig in dienst is bij Sportwerk, en dat met een gewone arbeidsovereenkomst. De klant, de gemeente in dit geval, huurt enkel de diensten, en dat niet aan de persoon die de opdracht uitvoert maar aan Sportwerk.

Onze club is de laatste jaren enorm gegroeid in ledenaantal, ook op sportief vlak hebben we grote stappen vooruit gezet. Om een en ander in de toekomst te verzekeren en in goede banen te leiden, willen we iemand in dienst nemen. Is dit iets waarvoor we bij Sportwerk terecht kunnen en zijn hiervoor financiële tegemoetkomingen voorzien?

Sportwerk werkt met verschillende sportclubs samen. Een sportclub kan via Sportwerk aan een gunsttarief van de diensten van een kwaliteitsvolle medewerker gebruik maken. Alle formaliteiten en administratie op het vlak van personeelsbeheer, verzekeringen, loon...worden door Sportwerk vervuld. Onze consulent sportclubs, te contacteren via thomas.de.pourcq@sportwerk.be, kan jullie hierover alle nodige informatie bezorgen.

Kan iemand die in een sportorganisatie tewerkgesteld is vakantie krijgen?

Iedere werknemer in België die tewerkgesteld is onder een gewone* arbeidsovereenkomst doet aan vakantieopbouw in het dienstjaar voor het jaar waarin hij vakantie wil opnemen. Voor een volledige en voltijdse tewerkstelling in het vorige jaar heeft iemand die in de 5-dagen werkweek werkt, recht op 20 dagen vakantie.
* dus niet voor studentenovereenkomsten, overeenkomsten met RSZ-vrijstellingen of vrijwilligersopdrachten.